Vilkår StudyAway AS Org. nr. 901 96 430

1. Bekreftelse av studieplass
Påmeldingen er bindende for studenten idet kontrakten er signert og sendt StudyAway (elektronisk fra personlig e-post adresse eller per post) og for StudyAway idet kontrakten er mottatt (per elektronisk post fra studentens personlige e-postadresse eller vanlig post). StudyAway skal tilby studenten avbestillingsbeskyttelse, jfr. Pkt. 4. Et depositum på opp til 4000 kroner (som fungerer som første avdrag på kursavgiften), faktureres studenten ved mottak av kontrakt.

2. Bestillingens omfang
Kursavgiften inkluderer: Innkvartering, veiledning slik dette er definert i kursbeskrivelsen, avbestillingsbeskyttelse, jfr. Pkt. 3 og 4, diverse utvalgte aktiviteter i forbindelse med introduksjonsuken, skolepenger til samarbeidende privatistskole og oppfølging av koordinatorer. Kursavgiften inkluderer ikke: Reise, måltider, deltagelse på utflukter, kurs eller andre aktiviteter som ikke er definert som inkludert i prisen i følge informasjonsmateriellet, utgifter i forbindelse med pass, visum, vaksinasjon, eksamensavgifter o.l. Dersom StudyAway vil ta forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transport, innkvartering o.l. må dette bekreftes skriftlig. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelse, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig fra begge parter.

3. Betalings- og avbestillingsfrister

Studenten kan etter følgende regler avbestille kurset før kursstart:

a) avbestilling før kontraktsignering medfører ingen kostnader for studenten.

b) ved avbestilling innen 1. juli (høstsemester) og 25. november (vårsemester) må studenten betale StudyAway et administrasjonsgebyr på 2500,-. Dette trekkes fra det innbetalte bekreftelsesgebyret.

c) Ved avbestilling etter 1. juli (høstsemester) og 25. november (vårsemester) må studenten betale 30 % av kontraktbeløpet..

d) Ved avbestilling etter 1. august (høstsemester) og 1. januar (vårsemester) må studenten betale hele kontraktsbeløpet.

e) En eventuell avbestilling må leveres skriftlig til StudyAway. Etter at StudyAway har mottatt en avbestilling sendes det ut en kvittering til den e-post adressen vi har registrert på den aktuelle studenten. Ved spørsmål rundt avbestillingen må studenten kunne vise til sin avbestillingskvittering.

4. Avbestilling ved sykdom
a) Studenter tilknyttet StudyAway har etter denne bestemmelsen rett til avbestillingsbeskyttelse ved sykdom. Ved avbestilling etter disse bestemmelsene tilbakebetales bekreftelsesgebyret med fradrag på kr. 2500,- til dekning for avbestillingsbeskyttelse og administrasjonsutgifter.

 b) Studenten har rett til avbestilling dersom det før kursstart, inntrer plutselig sykdom eller død hos studenten selv, i Vilkår StudyAway AS Org. nr. 901 96 430 hans/hennes husstand eller i nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken), som hindrer eller gjør det uforsvarlig for studenten å gjennomføre kurset. Forholdet skal dokumenteres.

c) Studenten har videre rett til å avlyse kurset dersom det inntreffer en hendelse som er av plutselig og alvorlig karakter, og som studenten verken kjente til eller burde ha kjent til på det tidspunkt bestilling ble gjort bindende (signering av kontrakt). Forutsetningen for en slik avbestilling er at studenten med rimelige midler ikke har kunnet forhindre hendelsen og at det på bakgrunn av denne ikke er rimelig å kreve at studenten gjennomfører kurset.

5. Endringer i priser, ytelser m.v
StudyAway tar forbehold om endring av pris dersom det innføres nye og/eller økte skatter eller andre tilsvarende omstendigheter som StudyAway ikke har rådighet over, eller kunne forutse. Prisforhøyelse som iverksettes må ikke overstige økninger i skatter eller tilsvarende og varsel om forhøyelse må være studenten i hende senest innen fristen for betaling. Hvis prisøkningen utgjør mer enn 10 % av den avtalte prisen, kan studenten senest innen fristen for betaling annullere kurset og få hele kursets pris igjen. Retten til annullering faller bort dersom studenten ikke sender StudyAway melding med krav om annullering innen tre dager etter at varsel om endringer er kommet frem til studenten, og StudyAway har opplyst særskilt om denne fristen.

Endring av studieopplegget:
StudyAway forbeholder seg retten til å endre studieopplegget slik at det er tilpasset den foreleseren som skal holde forelesninger ved senteret. Dette vil ofte variere fra semester til semester. StudyAway arbeider i land hvor en rekke forhold kan være vanskelig å forutse. StudyAway har derfor anledning til å endre tilbudet av ytelser ved studiestedet for å tilpasse seg de lokale forhold som til enhver tid råder, og som StudyAway ikke har innvirkning på eller kunne/burde forutsett.

6. StudyAway sine plikter
StudyAway skal avvikle kurset i samsvar med det som er avtalt med studenten, jfr. pkt.2. I de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, skal StudyAway i rimelig utstrekning sørge for at studenten blir utsatt for minst mulig ulempe. StudyAway skal snarest mulig opplyse om forhold som vil ha betydning for studenten.

7. Studentens plikter
Forsikring: Studenten plikter å være forsikret for hele studieperioden. Betaling: Jfr. pkt. 3.

Undervisning:
 Studenten plikter å møte til all undervisning definert som obligatorisk. Ved 15 % fravær skal det gis en skriftlig advarsel, og ved 20 % fravær fra obligatorisk undervisning har StudyAway rett til å ekskludere studenten fra bosted og alle StudyAway sine fasiliteter og arrangementer. Retten til å følge gjenstående undervisning, samt gå opp til eksamen bestemmes av den akademiske institusjonens regler.

Regler og bestemmelser:
Studenten plikter under reise/studieopphold å rette seg etter de regler og bestemmelser som er gitt av nasjonale og lokale offentlig myndigheter, StudyAway eller StudyAway sine representanter, herunder også de Vilkår StudyAway AS Org. nr. 901 96 430 bestemmelser som måtte være gitt av hotell, transportør eller lignende.

Ved mistanke om narkotikabruk vil StudyAway kreve at det blir avlagt urin- og/eller blodprøve. Positiv test eller motsettelse av å avlegge prøve fører til utvisning fra StudyAway sine fasiliteter og arrangementer. Eventuell utestengelse fra undervisning vil bli vurdert individuelt i forhold til vår samarbeidende institusjoner sine reglement. Studenten må ikke opptre slik at det er til sjenanse for medstudenter. Dersom studenten tilsidesetter sine plikter, kan han/hun nektes å delta på StudyAway sine aktiviteter, samt ekskluderes fra StudyAway sine fasiliteter uten at han/hun kan kreve tilbakebetaling fra StudyAway.

Erstatningsansvar:
Studenten kan selv gjøres erstatningsansvarlig hvis man med vilje eller uaktsomhet påfører StudyAway tap, blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser nevnt ovenfor. Pass, visum, flybillett etc.: Studenten må selv sørge for de nødvendige papirer for reise (pass, visum, attester o.l.), tegne tilleggsforsikringer han/hun ønsker (farlige hobbyer, ansvar, osv.). Studenten er selv ansvarlig for å bestille og betale sin flybillett til studiestedet. Studenten plikter å holde seg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som transportør, lufthavn eller lignende gir i anledning reisen.

Sykdom og eventuell hjemreise:
Dersom studenten gir feilaktige eller manglende opplysninger i forbindelse med reiseforsikring, eller dersom studenten rammes av sykdom eller ulykke som ikke er dekket av den forsikring som er tegnet av studenten, kan ikke StudyAway påta seg ansvaret uansett årsak. StudyAway yter den hjelp som er mulig, men studenten må selv dekke alle utgifter i forbindelse med sykdommen, slik som omkostningene for lege, sykehus særskilt hjemtransport etc.

Uteblivelse:
Studenten møter fram ved kursstart etter de anvisninger som gis av StudyAway. Uteblir studenten fra angitte transporter eller arrangementer, eller på en eller annen måte unnlater å benytte seg av de ytelser som inngår i kurset kan han/hun ikke gjøre krav mot StudyAway i den anledning.

8. StudyAway sin rett til å avlyse kurset
StudyAway kan avlyse eller flytte kurset til et annet studiested hvis:

a) det ikke melder seg et tilstrekkelig antall studenter. Avlysning må i så fall skje senest 30 dager før kursstart.

 b) dersom forhold StudyAway ikke er herre over inntreffer, og som man ikke kunne ha forutsett da påmeldingen ble bindende. Dette gjelder for eksempel dersom krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter eller tilsvarende (force majeure) gjør det vanskelig eller uforsvarlig å avvikle kurset.

c) forhold på studiestedet gjør det utilrådelig å reise pga. risiko for studentens liv eller helbred. d) forholdene på studiestedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles. StudyAway skal snarest mulig underrette studenten om avlysning. Når et kurs avlyses har studenten krav på full tilbakebetaling av kursets pris. Utover dette kan ikke studenten gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap pga. StudyAway sine egen feil eller forsømmelse. Når StudyAway finner det nødvendig kan et kurs avbrytes, eller omlegges etter at det er påbegynt. I så fall har studenten krav på tilbakebetaling av et beløp som svarer til de antall dager studenten ikke Vilkår StudyAway AS Org. nr. 901 96 430 har hatt utbytte av kurset, beregnet etter de samme prinsipper som nevnt i pkt. 14, jfr. dog pkt.16.

9. Studentens rett til heving (annullering)
Studenten kan før kursstart heve (annullere) kurset i følgende tilfeller:

 a) om det på eller i nærheten av kursstedet oppstår krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter eller andre like inngripende hendelser. Ved vurdering av hevingsgrunn plausibilitet skal det legges vekt på norske myndigheters syn.

b) prisforhøyelser, etter pkt.5, kursets kostnader øker med mer enn 10 %. c) det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for kurset (f.eks. at StudyAway henviser studenten til bosted av vesentlig dårligere kategori enn det som er avtalt). I disse tilfellene har studenten krav på full tilbakebetaling av kursets pris, men kan ikke gjøre ytterligere krav, jfr. Pkt. 13.

Etter at kurset er begynt kan studenten heve (annullere) helt eller delvis dersom:

a) forhold som nevnt ovenfor i pkt.

 b) skaper fare for studentens liv og helbred.

c) det foreligger vesentlig mislighold fra StudyAway sin side.

10. Mangler
Det foreligger en mangel ved kurset når tilbudet avviker fra det studenten har rett til å kreve etter pkt. 2 og 6. Likeledes er det en mangel dersom man har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, om forhold som studenten selv har gjort oppmerksom på at er av betydning, eller om forhold som det på annen måte fremgår er av betydning for studenten. Ved en vurdering av om mangel foreligger skal det legges vekt på om opplysningene eller utelatelsen av disse kan ha innvirket på studentens beslutning om å delta. Avvik av en slik art som studenten må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, ansees ikke som mangel.

Med mindre annet er avtalt, ansees ikke som mangel:
a) Forsinket kursstart eller forhold som StudyAway kan dokumentere skyldes omstendigheter StudyAway ikke er herre over.

b) Avvik fra vanlig vær – og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter.

c) Forhold som skyldes studentens egen forsømmelse, eller forsømmelse fra medstudent.

11. Retting av mangler
Studenten har rett til å kreve en mangel rettet, om dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper og kostnader for StudyAway, i forhold til mangelens betydning hos studenten. StudyAway har rett til å rette manglene senest i forbindelse med skriftlig klage fra studenten jfr. Pkt. 17.

 Studenten kan bare motsette seg slik retting dersom det er rimelig grunn til det. StudyAway kan ikke kreve av studenten at denne bærer merutgifter ved retting av mangler. Dersom studenten ikke får den avtalte innkvartering, plikter StudyAway snarest å tilby studenten et alternativ som fremstår som likeverdig eller bedre enn det studenten har bestilt.

12. Prisavslag
Om mangelen ikke rettes på en tilfredsstillende måte har studenten krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes force majeure Vilkår StudyAway AS Org. nr. 901 96 430 jfr. pkt. 15. Prisavslaget beregnes etter mangelens betydning, og med utgangspunkt i kursets totale pris jfr. Pkt. 10.

13. Klagefrist
Hvis studenten mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han plikt til å gi StudyAway skriftlig beskjed så snart som mulig. Klager over mangler i forbindelse med bosted, undervisning og liknende må fremsettes straks overfor StudyAway sin representant på stedet. Øvrig klager må være fremsatt minst en uke etter kursets avslutning (siste undervisningsdag i kurset). Alle klager må fremsettes skriftlig. Etter at StudyAway har mottatt en klage sendes det ut en kvittering til den e-post adressen vi har registrert på den aktuelle studenten. Ved spørsmål rundt klagen må studenten kunne vise til sin kvittering.

14. Erstatning ved skade på person eller ting
Hvis studenten blir påført skade på person eller ting og skaden skyldes selskapet selv eller dets ansatte er StudyAway erstatningsansvarlig etter ellers gjeldende erstatningsregler (Lov om Skadeserstatning av 13. juni 1969, Kap. 2.). StudyAway er for øvrig ikke ansvarlig for skade som inntreffer på kurset hvis StudyAway ikke kan bebreides for manglende tilsyn og/eller ikke har utsatt studenten for unødig risiko som studenten ikke kjente til. Inntreffer en skade under reise til studiestedet kan ikke StudyAway gjøres erstatningsansvarlig.

15. Erstatning
StudyAway plikter å erstatte studenten det tap denne påføres ved skade eller ulempe som er en følge av at StudyAway ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, dog ikke dersom skade eller ulempe er en følge av krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter eller andre like inngripende hendelser på eller i nærheten av kursstedet. Erstatningsplikten gjelder ikke dersom

StudyAway kan godtgjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides selskapet eller noen denne har avtalt med skal medvirke til gjennomføring av kurset. Studenten plikter å begrense tapet så godt han/hun kan. StudyAway er ikke ansvarlig for tap som skyldes studentens egen forsømmelse. StudyAway er ikke ansvarlig for konsekvens-tap eller tap av ikke[1]økonomisk karakter, med mindre StudyAway har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

16. StudyAway sin hevingsrett
StudyAway har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra studentens side. Som vesentlig mislighold anses alltid at studenten ikke har betalt det avtalte vederlag til rett tid, jfr. Pkt. 7. Forutsetningen for at StudyAway skal kunne heve er at studenten har fått en rimelig betalingsfrist. Betalingen skal anses utført ved innbetaling til betalingsformidler. Øvrig mislighold kan blant annet være å ikke opprettholde møteplikten til obligatorisk undervisning, å ikke overholde reglene ved bostedet eller ikke å rette seg etter regler og bestemmelser gitt av nasjonale og lokale myndigheter. Hevingen iverksettes ved at StudyAway varsler studenten om at kontrakten er hevet. Studenten må da flytte ut av bostedet, og vil ikke lenger har Vilkår StudyAway AS Org. nr. 901 96 430 rett til å delta på undervisning eller andre aktiviteter StudyAway arrangerer for sine studenter.

17. Tvister
Hvis det mellom StudyAway og studenten oppstår uenighet om forståelse av denne kontrakt eller StudyAway sine vilkår for øvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan studenten eller StudyAway bringe saken for voldgiftsdomstolen. Den som ønsker å bringe saken opp for tredjepart betaler kostnadene i denne forbindelse.

18. Kursets varighet
Undervisningsperioden i utlandet er normalt 9 uker. Alle kurs har en obligatorisk nettbasert modul i forkant av avreise, og alle kurs har en samlet varighet på 4 måneder eller mer. Kursstart regnes til oppstart av nettkurset, normalt 3-5 uker før undervisningen starter på kursstedet. Revidert 26. april 2022